Examples

DELETE /katello/api/organizations/114267492/sync_plans/712395790
{
  "sync_plan": {}
}
204

Params

Param name Description
organization_id
optional

Organization ID

Validations:

  • Must be a number.

id
optional

sync plan numeric identifier

Validations:

  • Must be a number.