Examples

GET /katello/api/repositories/367202338/sync
204